Privacy policy

Deze privacy policy heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Fenix Consulting NV, met maatschappelijke zetel te Coremansstraat 34, 2600 Berchem en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0870.628.448 .

Fenix Consulting NV verzamelt persoonlijke gegevens van opdrachtgevers, deelnemers, leveranciers en bezoekers van onze website. Fenix Consulting NV verklaart dat zij als Verantwoordelijke voor de Verwerking de Belgische privacywetgeving naleeft, evenals de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) , ook wel GDPR (General Data Protection Regulation) genoemd, is de Europese wetgeving die rechtstreekse werking binnen de Europese Economische Ruimte heeft. Per 25 mei 2018 vervangt deze regelgeving de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Wij vinden uw privacy belangrijk. In alle verwerkingen binnen onze organisatie gaan wij zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens en klantinformatie. Dit houdt o.a. in dat Fenix Consulting NV:

 • u op begrijpelijke en transparante wijze informeert over hoe en voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt;
 • persoonsgegevens alleen voor gerechtvaardigde, welbepaalde doeleinden verwerkt en de gegevensverwerking baseert op één van de in de AVG genoemde grondslagen;
 • passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treft om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
 • u informeert over uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door Fenix Consulting NV worden verwerkt.
 • niet meer of langer verwerkt dan noodzakelijk.

Wat zijn persoonsgegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming definieert een persoonsgegeven als volgt: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Indien deze privacy policy naar persoonsgegevens verwijst, wordt verwezen naar deze definitie uit de Verordening.

Er worden geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerkt. Onder verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens wordt verstaan: Verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?

Onder verwerking van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan het verzamelen, opslaan, vastleggen, wijzigen, bijeenbrengen, opvragen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens.

3.1. Wanneer u rechtstreeks met ons in contact bent als klant of als leverancier:

 1. De contactgegevens die u aan ons bezorgt zoals uw voornaam, naam, adres, mailadres, telefoonnummer
 2. Uw functietitel
 3. Uw bedrijf
 4. Eventuele andere gegevens die u aan ons verstrekt in het kader van de doeleinden hieronder beschreven in punt 4

3.2. Wanneer u rechtstreeks met ons in contact bent als kandidaat:

 1. De identiteitsgegevens die u aan ons bezorgt zoals uw voornaam, naam, adres, mailadres, telefoonnummer
 2. Uw cv
 3. Bij online assessment / development center / screening: video- en audioregistratie ter interne validering van de observaties
 4. Eventuele andere gegevens die u aan ons verstrekt in het kader van de doeleinden hieronder beschreven in punt 4
 5.  

3.3. Via onze website:

 1. Zonder registratie: uw IP-adres
 2. Bij het invullen van het contactformulier op onze website: voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam.
 3. Via cookies (Google Analytics): bijhouden van statistieken. Bijhouden van hoe de gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering van diensten en online portalen. Privacy policy van Google

4. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Fenix Consulting NV verzamelt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden.

4.2. Algemene doeleinden als (potentiële) klant of leverancier

4.2.1. Het leveren van (pre-)contractuele diensten

Fenix Consulting NV verwerkt uw persoonlijke gegevens om onze diensten aan u te kunnen leveren. We gebruiken de gegevens bijvoorbeeld om op uw verzoek een offerte te doen en vervolgens uitvoering te geven aan de overeenkomst, de relatie met u te onderhouden in relatie tot de opdracht, en om een factuur te verzenden. We gebruiken de gegevens ook om informatieverzoeken te beantwoorden. De rechtsgrond voor het leveren van (pre-)contractuele diensten is het onderhouden van een contractuele relatie en het vormen of uitvoeren van een overeenkomst of contract.

4.3. Algemene doeleinden als kandidaat

4.3.1. Het leveren van diensten

Fenix Consulting NV verwerkt uw persoonlijke gegevens voor één of meerdere van volgende doeleinden: Het afnemen van:

 • Assessment Centers
 • Development Centers
 • Coachings
 • Trainingen
 • Screenings
 • Online Testen en Serious Games

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden is uw uitdrukkelijke en expliciete toestemming, waarbij u deze ten allen tijde ook weer kunt intrekken.

4.3.2. Betrokkenheid van en delen met derden

Fenix Consulting NV kan als Verwerkingsverantwoordelijke andere partijen inschakelen om een aspect van of een deel van de dienstenverlening voor u uit te voeren; het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld een externe consultant, trainer of assessmentpsycholoog, of om een extern(e) test(systeem) als onderdeel van het assessment, of om ict-systeem of -platform waarmee we onze diensten verrichten, bijvoorbeeld een crm-systeem of e-learning platform. Voor zover deze derden toegang nodig hebben tot persoonlijke gegevens om deze diensten uit te voeren, heeft Fenix Consulting NV de juiste contractuele, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen gecontracteerd om ervoor te zorgen dat deze derden uw gegevens uitsluitend gebruiken of verwerken voor de beoogde doeleinden en conform de instructies die we met deze derden zijn overeenkomen.

Verder worden uw persoonsgegevens ook gedeeld met de opdrachtgever van het assessment of onderzoek dat u bij ons doorloopt.

4.3.3. Om juridische redenen delen met derden

We kunnen uw persoonlijke gegevens met derden delen als we van mening zijn dat toegang tot en gebruik van de persoonlijke gegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om (i) te voldoen aan toepasselijke wetten, voorschriften en/of gerechtelijke bevelen; (ii) om fraude, (toekomstige) beveiligingsissues of technische problemen te voorkomen of op te sporen of op te lossen; en/of iii) de belangen, eigenschappen of veiligheid van Fenix Consulting NV, onze gebruikers of het publiek te beschermen voor zover in overeenstemming met de wet

4.4. Verwerking via onze website

4.4.1. Verwerking van uw gegevens op de website

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens op onze website om u (gepersonaliseerde) webcontent te leveren en om zo gericht mogelijk met u te communiceren. Uw gegevens worden ook gebruikt voor onderzoek en analyse om onze diensten en websites te verbeteren, zoals hierboven uiteengezet. We kunnen gegevens die op onze websites zijn ingevoerd ook gebruiken om per e-mail informatie over andere diensten van Fenix Consulting NV aan u te verzenden.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens in dit kader is uw uitdrukkelijke en expliciete toestemming, waarbij u deze ten allen tijde ook weer kunt intrekken.

4.4.2. Sollicitatiedoeleinden voor vacatures bij Fenix Consulting NV

We bieden u de mogelijkheid op de website om ons uw motivatiebrief en CV toe te sturen in het kader van (open) sollicitaties.

De rechtsgrond voor de werking van uw persoonsgegevens in dit kader is het gerechtvaardigde belang, ze is noodzakelijk om de sollicitatieprocedure goed te laten verlopen.

4.5. Marketing en verkoopactiviteiten

Fenix Consulting NV informeert klanten graag over aanbiedingen, innovaties en overige relevante (vakinhoudelijke) content met betrekking tot onze dienstverlening, conform de regelgeving die hiervoor van toepassing is, of omdat u hiertoe expliciet toestemming hebt gegeven. We kunnen dit doen per telefoon, e-mail, nieuwsbrieven of direct persoonlijk contact. 

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens in dit kader is uw uitdrukkelijke en expliciete toestemming, waarbij u deze ten allen tijde ook weer kunt intrekken.

Fenix Consulting NV verkoopt uw gegevens onder geen enkele omstandigheid aan derden.

5. Bewaartermijnen

Fenix Consulting NV slaat uw persoonlijke gegevens niet langer op dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van de aard van de informatie en de doeleinden van de verwerking. Hieronder vermelden we de bewaartermijnen van persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en diensten.

 • Uw assessmentrapport: 2 jaar.
 • Uw development rapport: 2 jaar
 • Uw coachingsrapport: 2 jaar.
 • Uw gegevens ivm trainingen: 2 jaar
 • Uw gegevens ivm screenings: 2 jaar
 • Uw resultaten van e-testen of serious games: 2 jaar
 • Bij Online assessment / development center / screening: video- en audioregistratie: 5 werkdagen

Opname in onze talentpool: zo lang als nodig

Uw persoonsgegevens worden verder ook bewaard in overeenstemming met mogelijke wettelijke verplichte termijnen (bv. boekhoudkundig) en eventuele verjaringstermijnen die gelden.

6. Rechten

Volgende rechten ten opzichte van de persoonsgegevens zijn uitoefenbaar op schriftelijk verzoek.

6.2. Recht op toegang en inzage

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken conform de bepalingen die gelden in de sector.

6.3. Recht op verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ons. Daarnaast hebt u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

6.4. Recht van verzet

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

6.5. Recht van gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

6.6. Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

6.7. Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

6.8. Uitoefening van uw rechten

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met onze administratie. Uw verzoek dient te bestaan uit een gedateerde, ondertekende aanvraag en een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart. U kunt uw verzoek tot uitoefening van uw rechten richten aan:

Fenix Consulting NV
T.a.v. Ruth Dekeersgieter
Coremansstraat 34, 2600 Berchem
Email: privacy@fenixconsulting.be

7. Cookie Policy

7.1. Wat zijn cookies?

Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze Website onthouden.

Van zodra je onze Website bezoekt zal je toestemming gevraagd worden voor het plaatsen van de verschillende categorieën cookies die wij gebruiken.

Tenzij je je browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra je onze Website bezoekt.

7.2. Waarom gebruiken wij cookies?

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze Website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze Website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze Website is.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

Gelieve onze privacy policy te lezen om kennis te nemen van de privacy regels die van toepassing zijn op de Website. Voor verdere informatie over deze Cookie Policy kan u ons contacteren via privacy@fenix.be

7.3. Welke cookies worden er gebruikt op www.fenixconsulting.be?

_ga – www.fenixconsulting.be – niet-functionele cookie

Doel van de cookie – Google Analytics: bijhouden van statistieken. Bijhouden van hoe de Gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering diensten en online portalen.

Privacy policy van Google.

Verloopt na 2 jaar

7.4. Hoe kan ik mijn cookies beheren?

Zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in je browser. Om cookies in te schakelen moet je de volgende handelingen uitvoeren:

Bij browser – Microsoft Internet Explorer

In Internet Explorer, klik op ‘Internetopties’ in het menu ‘Extra’.

Op het tabblad ‘Privacy’, verplaats de instellingen- schuifknop naar ‘laag’ of ‘accepteer alle cookies’ (instelling boven ‘medium’ schakelt cookies uit). Klik op ‘OK’.

Bij browser – Mozilla Firefox

Klik op ‘Firefox’ in de linkerbovenhoek van je browser en klik vervolgens op ‘Opties’.

Op het tabblad ‘Privacy’ , zorg ervoor dat de ‘Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden’ niet is aangevinkt.

Klik op ‘OK’.

Bij browser – Google Chrome

Klik op ‘Extra’ bovenaan in uw browservenster en kies ‘Opties’.

Klik op de ‘Under the Hood’ tab, zoek het gedeelte ‘Privacy’ en selecteer de knop ‘Content settings’.

Selecteer nu ‘Allow local data to be set’.

Bij browser – Safari

Klik op het pictogram ‘Cog’ bovenaan in uw browservenster en selecteer de ‘Voorkeur’ optie.

Klik op ‘Beveiliging’, vink dan de optie die zegt: ‘Blokkeer cookies van derden en reclame cookies’ aan.

Click ‘Save’.

8. Vragen, verzoeken, klachten en toezicht

Bij vragen over de cookiestatement of de privacy policy, kunt u contact opnemen met ons via volgende coördinaten:

Fenix Consulting NV
T.a.v. Ruth Dekeersgieter
Coremansstraat 34, 2600 Berchem
Email: privacy@fenixconsulting.be

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

9. Versiebeheer van dit privacyreglement

Fenix Consulting NV behoudt zich het recht voor om deze privacy policy te wijzigen. Gewijzigde versies worden gedateerd gepubliceerd op onze website.

Deze privacy policy is voor het laatst bijgewerkt op 13 maart 2020.